صورتجلسات شورای پژوهشی

1- صورتجلسه فروردین 1399                                                

2- صورتجلسه اردیبهشت 1399

3- صورتجلسه خرداد 1399

4- صورتجلسه تیر 1399

5- صورتجلسه مرداد 1399

6- صورتجلسه مهر 1399

7- صورتجلسه دی 1399

8- صورتجلسه بهمن 1399

.................................................

1- صورتجلسه اردیبهشت 1400

2- صورتجلسه خرداد 1400

3- صورتجلسه مرداد 1400

4- صورتجلسه شهریور 1400

5- صورتجلسه آبان 1400

6- صورتجلسه دی 1400

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده