کمیته های اعتبار بخشی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

آئين نامه كميته هاي بيمارستاني یثربی

 ردیف نام کمیته  ترکیب اعضا
 1   تیم مدیریت اجرایی
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مدیر خدمات پرستاری
 4. مسئول واحد بهبود کیفیت
 5. مدیر منابع مالی
 6. مدیر منابع انسانی
 7. سوپروایزرآموزشی
 8. مسئول فناوری اطلاعات
 9. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 10. مسئول بهداشت محیط (دبیر کمیته )
 2  کمیته سنجش و پایش  بهبود کیفیت بیمار ستان
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مدیر خدمات پرستاری
 4. مسئول واحد بهبود کیفیت ( دبیر کمیته )
 5. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 6. سوپروایزرآموزشی
 7. دو نفر از روسای بخش ها (بر حسب نیاز به انتخاب دبیر یا رییس کمیته)
 8. رئیس امور مالی
 9. رئیس امور اداری
 10. مسئول مدیریت اطلاعات سلامت
 11. مسئول فنی بخش اورژانس
 3  کمیته اخلاق پزشکی  و رفتار حرفه ای
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مدیر خدمات پرستاری
 4. مسئول واحد بهبود کیفیت
 5. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 6. مسئول روابط عمومی
 7. کارشناس رعایت حقوق گیرنده خدمت
 8. مسئول حراست بیمارستان
 9. یک نفر پزشک زن و یک نفر پزشک مرد شاغل خوشنام که به تعهد دینی وحسن اخلاق و حسن طبابت  شهرت دارد .
 10. سوپروایزرآموزشی
 11. مسئول امور پشتیبانی ( دبیر کمیته )
 4  کمیته فناوری اطلاعات سلامت  و فناوری    اطلاعات
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیرعامل بیمارستان
 3. مدیر خدمات پرستاری
 4. مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت ( دبیر کمیته)
 5. مسئول واحد بهبود کیفیت
 6. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 7. مسئول واحد ترخیص
 8. یک نفر پزشک متخصص شاغل آشنا به موضوع ( برحسب نیاز )
 9. کارشناس کدگذاری و طبقه بندی بیماریها
 10. رئیس امور مالی و اداری
 11. سوپروایزرآموزشی
 12. مسئول فناوری اطلاعات
 13. مسئول واحد بایگانی
 14. سرپرستار بخش ها (برحسب نیاز)
 5  کمیته حفاظت  فنی  و بهداشت کار
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مدیرخدمات پرستاری
 4. مسئول واحد بهبود کیفیت
 5. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 6. مسئول بهداشت محیط
 7. مسئول  واحد خدمات
 8. مسئول واحد بهداشت حرفه ای ( دبیر کمیته )
 9. مسئول واحد مهندسی و تاسیسات
 10. مسئول تجهیزات پزشکی
 11. کارشناس کنترل عفونت
 12. سوپروایزر آموزشی
 6  کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیرعامل بیمارستان
 3. مدیرخدمات پرستاری
 4. مسئول واحد بهبود کیفیت
 5. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 6. رئیس بخش کودکان و نوزادان
 7. رئیس بخش زنان و زایمان
 8. یک نفر از متخصصین رشته کودکان ونوزادان
 9. یک نفر از متخصصین رشته زنان و زایمان
 10. سرپرستار بخش کودکان و نوزادان
 11. سوپروایزرآموزشی
 12. مسئول ترویج تغذیه با شیر مادر ( دبیر کمیته )
 13. مددکار اجتماعی
 14. کارشناس تغذیه
 15. یک پرستار و یک ماما( به انتخاب دبیر کمیته)
 7  کمیته بهداشت محیط
 1. مدیرعامل بیمارستان

2-ریاست بیمارستان ( رییس کمیته )

3-مدیر خدمات پرستاری

4- مسئول واحد بهبود کیفیت

5- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

6- کارشناس بهداشت محیط ( دبیر کمیته )

7- مسئول واحد خدمات

8- مسئول بخش CSR

9- کارشناس تغذیه

10- مسئول تدارکات بیمارستان

11- رئیس واحد تاسیسات

12- کارشناس کنترل عفونت

13-مسئول واحدها ( برحسب نیاز )
8  کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیرعامل بیمارستان
 3. یک نفر متخصص عفونی یا داخلی
 4. سرپرستار بخش عفونی یا داخلی( برحسب نیاز )
 5. مدیرخدمات پرستاری
 6. مسئول واحد بهبود کیفیت
 7. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 8. مسئول آزمایشگاه
 9. مسئول واحد خدمات
 10. مسئول بخش CSR
 11. مسئول بهداشت حرفه ای
 12. کارشناس کنترل عفونت ( دبیر کمیته )
 13. سوپروایزر آموزشی
 14. سرپرستار بخش اتاق عمل یا سرپرستار بخش جراحی ( برحسب نیاز )
 15. مسئول بهداشت محیط
9  کمیته مرگ و میرو عوارض ، آسیب شناسی    و نسوج
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. متخصص آسیب شناسی
 4. دو نفر پزشک متخصص با سابقه ومجرب (به انتخاب رئیس بیمارستان و برحسب نیاز )
 5. مدیرخدمات پرستاری ( دبیر کمیته )
 6. مسئول واحد بهبود کیفیت
 7. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 8. مسئول مدیریت اطلاعات سلامت
 9. مسئول آزمایشگاه ( برحسب نیاز )
 10. یک نفرکارشناس بخش آسیب شناسی
 11. سوپروایزر آموزشی
 12. سرپرستار بخش مربوطه
 13. متخصص پزشکی قانونی ( برحسب نیاز )
 14. پزشک متخصص معالج متوفی
 15. مسئول فنی اورژانس
10  کمیته مدیریت خطر حوادث  و     بلایا
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. سرپرست علمی اورژانس
 4. مدیر خدمات پرستاری
 5. یک پزشک متخصص مجرب ( برحسب نیاز )
 6. مسئول بهبود کیفیت
 7. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 8. کارشناس مدیریت خطر و حوادث و بلایا ( دبیرکمیته )
 9. سرپرستار بخش اورژانس ( برحسب نیاز )
 10. مسئول تاسیسات
 11. مسئول تجهیزات پزشکی
 12. سوپروایزرآموزشی
 13. مسئول واحد خدمات
 14. مسئول بهداشت حرفه ای
11  کمیته طب انتقال خون
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مسئول بانک خون بیمارستان ( دبیر کمیته )
 4. مدیرخدمات پرستاری
 5. سوپروایرز آموزشی
 6. مسئول بهبود کیفیت
 7. مسئول کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 8. مسئول فنی آزمایشگاه
 9. مسئول مدیریت اطلاعات سلامت
 10. سرپرستار بخش های اتاق عمل ، اورژانس وجراحی ( برحسب نیاز )
 11. سرپرستار سایر بخش ها برحسب نیاز ( برحسب نیاز)
 12. پزشک مسئول هموویژولانس
12  کمیته اورژانس  / تعیین تکلیف بیماران   /    تریا  ژ
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیرعامل بیمارستان
 3. مدیرخدمات پرستاری
 4. رییس بخش اورژانس ( دبیر کمیته )
 5. سرپرستار بخش اورژانس
 6. یکی از پزشكان منتخب شاغل در بخش اورژانس(برحسب نیاز )
 7. سوپروایزر آموزشی
 8. مسئول واحد بهبود کیفیت
 9. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 10. مسئول bed manager
 11. يكي از سوپروايزرهاي عصر یا شب بيمارستان
13  کمیته  دارو  و تجهیزات پزشکی
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مدیر دفتر پرستاری
 4. سوپروایزر آموزشی
 5. مسئول فنی داروخانه ( دبیر کمیته )
 6. مسئول تجهیزات پزشکی
 7. مسئول تدارکات
 8. مسئول واحد بهبود کیفیت
 9. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 10. دونفرپزشک متخصص از رشته های متفاوت ( برحسب نیاز)
 11. سرپرستار یکی از بخشها به نماینده ( به انتخاب دبیر کمیته و برحسب نیاز )
14  کمیته ترویج زایمان طبیعی  و ایمن
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )       
 2. مدیرعامل بیمارستان
 3. مدیرخدمات پرستاری
 4. مسئول بهبود کیفیت
 5. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 6. رئیس بخش زنان و مامایی
 7. یک نفر از متخصصین رشته زنان ومامایی
 8. رئیس بخش کودکان و نوزادان
 9. یک نفر از متخصصین رشته کودکان ونوزادان ( بر حسب نیاز )    
 10. سرپرستار بخش زنان و مامایی( دبیرکمیته )
 11. سرپرستار بخش نوزادان
 12. سوپروایزرآموزشی
 13. کارشناس مامایی بخش پری ناتال            
15  کمیته اقتصاد درمان و دارو  و تجهیزات پزشکی
 1. رئیس بیمارستان ( رییس کمیته )
 2. مدیر عامل بیمارستان
 3. مدیر دفتر پرستاری
 4. مسئول فنی داروخانه
 5. مسئول تجهیزات پزشکی
 6. مسئول کسورات ( دبیر کمیته )
 7. سوپروایزر آموزشی
 8. مسئول تدارکات
 9. مسئول واحد بهبود کیفیت
 10. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 11. دونفرپزشک متخصص از رشته های متفاوت ( برحسب نیاز)
 12. سرپرستار یکی از بخشها به نماینده ( به انتخاب دبیر کمیته و برحسب نیاز )

تماس با بیمارستان

 • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
 • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
 • فکس : 55621530-031
 • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

 • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
 • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
 • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
 • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
 • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده