1   2   3   4   5
 6    7    8    9    10
 11    12    13    14    15
16    17    18    19    20
 21    22    23    24    25
26   27   28   29   30
31   32   33    34    35
36   37   38   39   40
41   42   43   44   45
46   47   48   49   50
51   52   53   54   55
 56    57    58    59    60
 61    62    63    64    65
 66    67    68    69    70
71   72   73   74   75
 76    77    78    79    80
 81    82    83    84    85
86   87   88   89   90
 91    92    93    94    95
 96    97    98    99    100
101   102   103   104   105
 106    107    108    109    110
111   112   113   114   115

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده