کووید-19

 لیست مقالات حیطه Covid19با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان یثربی کاشان
ردیف مقاله عنوان مقاله تاریخ دقیق چاپ لینک مقالات  سال چاپ نوع نمایه
1 Cerebral venous sinus thrombosis associated with SARS-CoV-2; a multinational case series J Neurol Sci. 2020 Dec 15;419:117183 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33075595/ 2020 ISI,Pubmed
2 Risk of stroke in hospitalized SARS-CoV-2 infected patients: A multinational study EBioMedicine
2020 Sep;59:102939
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32818804/ 2020 ISI,Pubmed
3 COVID-19: Neuroimaging Features of a Pandemic J Neuroimaging2021 Mar;31(2):228-243. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33421032/ 2021 ISI,Pubmed
4 SARS-CoV-2 and Stroke Characteristics: A Report From the Multinational COVID-19 Stroke Study Group Stroke. 2021 May;52(5):e117-e130 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33878892/ 2021 ISI,Pubmed
5 Guillain-Barré Syndrome Associated With COVID-19. Neurol Clin Pract. 2021 Apr;11(2):e196-e198 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33842092/ 2021 ISI,Pubmed
6 COVID-19 Respiratory Illness and Subsequent Cerebrovascular Events, the Initial Iranian Experience J Stroke Cerebrovasc Dis2021 Jan;30(1):105454.
.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33212340/ 2021 ISI,Pubmed

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده