کسب رتبه یک اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور

20 اسفند 1401
K2_ITEM_AUTHOR 
کسب رتبه یک اعتباربخشی بیمارستان‌های کشورتوسط بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان 

 برندگان هرگز به خوب بودن راضی نمی‌شودآن‌ها همیشه در جستجوی عالی شدن هستند.

اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد،درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب، ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
-ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻣﺤﻮرﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن  تاکید دارد،انجام میشود.
-اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
-ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﻣﻌﯿﻦ و راه ﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد، ﺑﻠﮑﻪ دارای اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ، ﻣﺸﺎوره ای و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در"ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان"ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، درﺟﻪ اﻧﻄﺒﺎق و ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎاﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
-جلب اعتماد جامعه
-ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪل اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ 
 -ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 -ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ 
-اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ 
- ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و رﻫﺒﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮد و در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ 
- اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻔﯽ ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ روز 
- اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻮری در ﮐﻨﺎر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 -ﺑﺎزدﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ.

ﻣﺤﻮر ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
-امکانات و ملزومات 
- مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی 
- مدیریت و سازماندهی 
- ایمنی ، بهبود کیفیت و جمع آوری داده ها
ارکان اعتباربخشی بیمارستان
-ﻫﻤﮑﺎری رﯾﺎﺳﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 -ﺣﻔﻆوارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
-ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽو اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎیﻣﺪرن 
 -ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤر

ﻻزمﺑﻪذﮐﺮاﺳﺖاﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮایﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖوﻣﻮﻓﻘﯿﺖدراﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺗﺄﺛﯿﺮﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دراﻓﺰاﯾﺶدرآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﻧﺘﻔﺎعﺗﻤﺎمﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد.

درروش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ،ﺗﯿﻢارزﺷﯿﺎﺑﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﺟﻮدﺗﺠﻬﯿﺰات وﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪداﺷﺘﻪ اﺳﺖ،اﯾﻦدرﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪاﮐﻨﻮن اﻋﺘﺒﺎر بخشی بربکارﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان رتبه یک اعتباربخشی بیمارستان‌های کشورراباموفقیت کسب نمود.

1436 K2_VIEWS
تقی زاده

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده