IMG 20180711 142150 125 IMG 20180711 142128 164 IMG 20180711 142034 847 IMG 20180711 142040 362 IMG 20180711 142122 701  IMG 20180711 142128 164
 IMG 20180711 142150 125  IMG 20180711 142323 636  IMG 20180711 142229 386  IMG 20180711 142323 636  IMG 20180711 142342 225  IMG 20180711 142350 076
 IMG 20180711 142400 315  IMG 20180711 142431 487  IMG 20180711 142711 077  IMG 20180711 142720 986  IMG 20180711 142845 131  IMG 20180711 143339 632
 IMG 20180711 143818 729  IMG 20180711 143907 025  IMG 20180711 144005 519  IMG 20180711 200038 414  1  a 1
 a 2  a 3  a 4  a 5  a 6  a 7
 a 8  a 9  a 10  a 11  a 12  a 3
 a 13  a 14  a 15  a 16  a 17  a 18
 a 19  a 21  a 23  a 24  a 26  a 27
 a 28  a 29  a 30  a 31  a 32  a 33
 a 34  a 35  a 36  a 37  a 38  a 39
 a 40  a 41  a 42  a 43  a 45  a 46
 a 47  a 48  a 49  a 50  a 51  a 52
 a 53  a 54  a 55  a 56  a 57  a 58
 a 60  a 61  a 62  a 63  a 64  IMG 20180711 142040 362
 IMG 20180711 143907 025  IMG 20180711 142150 125        

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده