تعرفه های درمانی

تعرفه هتلینگ بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی درسال 1401

قیمت ها به ریال و بدون اعمال خدمات پرستاری می باشد

نوع تخت

اتباع ایرانی
بدون پوشش بیمه ای

بیماران بین الملل

سهم بیمه

سهم بیمار (تک بیمه) 

عمومی

16,906,000     

33,812,000     

3,065,400     

   13,840,600     

دوتختی

23,668,000     

47,336,000     

3,065,400     

20,602,600     

تخت خصوصی

30,433,000     

60,866,000     

3,065,400     

27,367,600     

سی سی یو

38,884,000     

77,768,000     

7,112,700     

31,771,300     

آی سی یو

60,857,000     

121,714,000     

14,226,300     

46,630,700     

تخت نوزاد سالم

11,837,000     

23,674,000     

1,535,400     

10,301,600     

 

 

 

 

 

تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی در بخش خصوصی در سال1401

 

 

 پزشکان عمومی

690,000

 

 

 

پزشکان متخصص

1,040,000

 

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده