چاپ کردن این صفحه

بازدید نمایندگان کارگروه پسماند شهرستان کاشان از بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی

30 -2665
K2_ITEM_AUTHOR 

در اجراي مصوبات کارگروه پسماند شهرستان کاشان؛ نمایندگان معاونت بهداشتی و شبکه بهداشت، معاونت خدمات شهری شهرداری و اداره محیط زیست موظف هستند به صورت ادواری از بیمارستان ها و مراکزدرمانی سطح شهر بازدید داشته و از نزدیک در جریان روش امحاء زباله های بیمارستانی قرار گرفته و هرگونه مشکل و تخلفی را مورد بررسی قرار دهند.

 

در روز سه شنبه 25 شهریور نمایندگان کارگروه پسماند شهرستان کاشان با حضور در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی ضمن بازدید از سایت بی خطر سازی زباله های بیمارستانی و پسماند های بیمارستان عمکرد بیمارستان در حوزه تفکیک ،جمع آوری، بی خطر سازی و ارسال صحیح به محل زباله های شهرستان را مطلوب و درست ارزیابی نموده و مورد تشویق و تائید قرار دادند.

32 K2_VIEWS
مسیبی

اشکال یابی جوملا