معرفی اعضا واحد توسعه تحقیقات بالینی

دکتر مصطفی سروی زاده-

دکتر ابراهیم رضی-

دکتر حسین شریفی-

دکتر حامد میرزائی-

 دکتر باقر فرهود-

مهندس داریوش خرمیان-

اعضای شورای پژوهشی

- دکتر مصطفی سروی زاده

- دکتر حمیدرضا بنفشه

- دکتر ابراهیم رضی

- دکتر حسین شریفی

- دکتر حامد میرزائی

- مهندس داریوش خرمیان

- دکتر فاطمه عطوف

- دکتر محسن تقی زاده

- دکتر سیده نسبیه طباطبائی

- دکتر علی ابراهیمی

 

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده