1 1  1 2  1 3 1 4  1 5  1 8
 1 9  1 96  1 11  1 13  1 14  1 15
 1 18  1 19  1 20  1 23  1 24  1 25
1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31
1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37
 1 38  1 39  1 40  1 41  1 42  1 43
 1 44  1 45  1 46  1 47  1 48  1 50
 1 49  1 51  1 52  1 53  1 54  1 55
 1 56  1 58  1 59  1 63  1 61  1 62
 1 64  1 68  1 65  1 70  1 69  1 71
 1 72  1 73  1 74  1 75  1 76  1 77
 1 79  1 80  1 81  1 83  1 85  1 87
 1 90  1 91  1 93  1 97  1 103  1 94
 1 102  1 99  1 101      

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده